Regulamin komentowania i dodawania opinii w serwisie internetowym Ambientising.pl 
 1. Regulamin określa zasady komentowania i dodawania opinii przez Użytkowników
  w serwisie internetowym Ambientising.pl udostępnionym w sieci internet pod adresem http://ambientising.pl
 2. Usługodawcą w rozumieniu niniejszego regulaminu jest Brandbrothers Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Przemysłowej 3/23, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000492906, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 PLN, NIP: 6423185228, REGON: 243458624.
 3. Użyte w niniejszym regulaminie definicje oznaczają:

          a)  Serwis - zbiór stron www w domenie o nazwie ambientising.pl, umieszczony na stronie
               głównej http://ambientising.pl, umożliwiający między innymi umieszczanie w nim plików,
               w szczególności w celu ich udostępnienia innym Użytkownikom,

          b)  Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu. Użytkownikiem serwisu może być wyłącznie
               osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a osoba ograniczona
               w zdolności do czynności prawnych wówczas, gdy ukończyła lat 15 i tylko za zgodą przedstawiciela
               ustawowego, w jego obecności i pod jego nadzorem (np. rodzica, opiekuna, kuratora).

          c)  Ogłoszenie – odpłatne lub nieodpłatne ogłoszenie o treści określonej przez Użytkownika,
               przeznaczone do rozpowszechniania w Serwisie,

          d)  Opinia/Post – wypowiedź Użytkownika zamieszczona w Serwisie.

 1. Opinie zamieszczane są na własną odpowiedzialność Użytkownika. Za treść postów Usługodawca serwisu Ambientising.pl nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Użytkownik serwisu Ambientising.pl poprzez dodanie swojej opinii wyraża zgodę na jej publikację w serwisie.
 3. Z tytułu zamieszczenia opinii Użytkownikowi opinii nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie czy inne świadczenia od Usługodawcy.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji i usuwania komentarzy o charakterze bezprawnym, sprzecznym z zasadami Regulaminu i celami serwisu. Usługodawca może usunąć opinie użytkowników będące niezgodne z zasadami niniejszego regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa polskiego i międzynarodowego lub stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji lub naruszające zasady etyczne lub też będące sprzeczne z dobrymi obyczajami. Niedozwolone jest w szczególności zamieszczanie opinii rozpowszechniających nielegalne materiały, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, obsceniczne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych w tym operujących pełnymi danymi osób obmawianych (z wyłączeniem przypadków, gdy dane te są jednocześnie nazwą opiniowanej firmy) a także nagannych moralnie, społecznie niewłaściwych lub naruszających zasady Net-etykiety.
 5. Usunięcie opinii w przypadkach wskazanych niniejszym regulaminem leży wyłącznie w gestii Usługodawcy. Usługodawca serwisu zastrzega sobie prawo do usuwania opinii bez podania przyczyn, w przypadkach wskazanych niniejszym regulaminem.
 6. Wszelka forma reklamy publikowana w dziale opinii jest dozwolona wyłącznie za uprzednią zgodą Usługodawcy. Zabrania się bez uzyskania zgody Usługodawcy umieszczania w dziale opinii linków do innych serwisów internetowych.
 7. Użytkownik składa reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, kierując wiadomość na adres biuro@brandbrothers.pl bądź pocztą na adres: Brandbrothers Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 3/23 44-203 Rybnik, wskazując na rodzaj naruszeń, w szczególności podając:
  a) dane identyfikacyjne Użytkownika,
  b) określenie rodzaju reklamowanej Usługi i przedmiotu reklamacji,
  c) okoliczności uzasadniające reklamację.
 8. Usługodawca rozpatruje reklamację bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty złożenia reklamacji, powiadamiając Użytkownika o sposobie załatwienia reklamacji.
 9. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji.