Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz zablokować cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Poleć ambient znajomemu
Kategoria
Czas dodania
Sortowanie

REGULAMIN

Regulamin korzystania z serwisu internetowego Ambientising.pl

§1

Postanowienia ogólne, definicje

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z usług świadczonych przez Usługodawcę poprzez serwis internetowy Ambientising.pl udostępniony w sieci internet pod adresem http://ambientising.pl
 2. Usługodawcą w rozumieniu niniejszego regulaminu jest Brandbrothers Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Przemysłowej 3/23, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000492906, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 PLN, NIP: 6423185228, REGON: 243458624.
 3. Użyte w niniejszym regulaminie definicje oznaczają:

          a)  Serwis - zbiór stron www w domenie o nazwie ambientising.pl, umieszczony na stronie głównej
               http://www.ambientising.pl, umożliwiający między innymi umieszczanie w nim plików,
               w szczególności w celu ich udostępnienia innym Użytkownikom,

          b)  Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu. Użytkownikiem serwisu może być wyłącznie osoba
               pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a osoba ograniczona w zdolności
               do czynności prawnych wówczas, gdy ukończyła lat 15 i tylko za zgodą przedstawiciela ustawowego,
               w jego obecności i pod jego nadzorem (np. rodzica, opiekuna, kuratora).

          c)  Ogłoszenie – odpłatne lub nieodpłatne ogłoszenie o treści określonej przez Użytkownika,
               przeznaczone do rozpowszechniania w Serwisie,

          d)  Post – wypowiedź Użytkownika zamieszczona w Serwisie. Szczegółowe zasady publikowania
                postów określa Regulamin komentowania i dodawania opinii.

          e)  Newsletter – usługa pozwalająca Użytkownikowi na subskrybowanie i otrzymywanie bezpłatnych
               e-gazet oraz innych informacji o charakterze marketingowym, pochodzących od Usługodawcy.

§2

Zasady działania Serwisu

 1. Serwis udostępniając swoje zasoby systemu teleinformatycznego, umożliwia udostępnienie danych przez Użytkowników. Usługodawca nie jest inicjatorem przekazu danych ani nie wybiera odbiorcy przekazu danych, jak również nie wybiera ani nie modyfikuje informacji zawartych w przekazie.
 2. Dostęp do treści w Serwisie oraz korzystanie z jego funkcjonalności nie podlega żadnym opłatom. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową. Usługodawca może świadczyć inne usługi związane z Serwisem, np. możliwość publikacji ogłoszeń, których rodzaje i warunki świadczenia (w tym ewentualna odpłatność) określane są w odrębnych regulaminach przedkładanych do akceptacji osobom chcącym skorzystać z tych usług.
 3. W związku z korzystaniem z serwisu Użytkownik nie nabywa jakichkolwiek praw do serwisu (ani jakiejkolwiek jego części), za wyjątkiem tych uprawnień, które wprost zostały mu przyznane w treści Regulaminu. Użytkownik w ramach korzystania z serwisu, na zasadach określonych Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo w szczególności:

          a)  przeglądać serwis, w tym pliki umieszczone w serwisie;

          b)  komentować pliki lub linki umieszczone w serwisie;

          c)   udostępniać zamieszczone pliki innym Użytkownikom,

          d)  umieszczać w innych serwisach lub stronach internetowych, na forach dyskusyjnych lub innych
               witrynach internetowych oraz rozpowszechniać w internecie w inny sposób (np. za pośrednictwem
               poczty elektronicznej, komunikatorów) linki do poszczególnych stron funkcjonujących w ramach
               Serwisu Ambientising.pl.

 1. Korzystając z usług świadczonych w Serwisie każdy Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do poszanowania obowiązującego porządku prawnego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych, dobrach osobistych innych osób, praw autorskich i praw pokrewnych oraz przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu.
 2. Korzystanie przez Użytkownika z serwisu polegające na w szczególności na udostępnianiu w serwisie określonych plików lub jakichkolwiek innych treści oznacza, że Użytkownik zaświadcza, że przysługują mu prawa do umieszczenia i/lub udostępnienia takich plików, postów, ogłoszeń lub jakichkolwiek innych treści w serwisie. Konsekwencje takich działań, w szczególności brak stosownych praw lub uprawnień, obciążają wyłącznie Użytkownika dopuszczającego się niezgodnych z prawem działań. Użytkownik korzysta z serwisu na własne ryzyko i jest odpowiedzialny w szczególności za wszelkie działania podejmowane w związku z korzystaniem z serwisu
 3. Użytkownik może rozpowszechniać utwory, w sposób nie naruszający prawa, w szczególności praw autorskich i pokrewnych.

§3

Rola Usługodawcy

 1. W ramach Serwisu Usługodawca udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia i miejsce na stronach internetowych Serwisu w celu umożliwienia im korzystania z jego funkcjonalności.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, o ile nie wie o bezprawnym charakterze tych danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania odpowiedniego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności - niezwłocznie zablokuje dostęp do tych danych.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania ani zachowania Użytkowników w ramach Serwisu, ani za treść wszelkich danych zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie.
 4. Za skutki działań Użytkownika polegających na umieszczeniu określonych linków, komentarzy, postów, ogłoszeń, plików lub innych treści w serwisie, odpowiedzialność ponosi wyłącznie ten Użytkownik. W przypadku gdyby jakikolwiek podmiot wystąpił z roszczeniami wobec Usługodawcy z tytułu umieszczenia przez danego Użytkownika określonych linków, postów, ogłoszeń, plików lub innych treści w serwisie, Użytkownik będzie zobowiązany na żądanie Usługodawcy zadośćuczynić jego uzasadnionym roszczeniom. Zobowiązania Użytkownika określone w niniejszym punkcie dotyczą sytuacji, gdy roszczenia osób trzecich objęte niniejszym punktem będą bezpośrednią konsekwencją działań lub zaniechań Użytkownika dotyczących zamieszczenia określonych treści w Serwisie.
 5. W uzasadnionych przypadkach Usługodawca może usunąć dane wraz ze wszystkimi komentarzami, jeżeli ich umieszczenie w Serwisie narusza postanowienia Regulaminu. Usługodawca nie ma jednak obowiązku weryfikacji zamieszczanych w Serwisie danych lub komentarzy.
 6. Usługodawca dokłada należytych starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Serwisu, jednakże zastrzega możliwość czasowego wstrzymania, w niezbędnym zakresie i w uzasadnionych przypadkach, pracy Serwisu ze względów technicznych lub przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
 7. Usługodawca podejmie zgodne z prawem działania mające na celu zaprzestanie działań Użytkownika, jeżeli:

        a)  działania Użytkownika są oczywiście sprzeczne z zasadami i celem funkcjonowania Serwisu,

        b)  działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do
             przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

        c)  użytkownik narusza postanowienia niniejszego regulaminu bądź prawa osób trzecich, w tym innych
             Użytkowników Serwisu,

        d)  Użytkownik zamieszcza treści obraźliwe lub wulgarne.

 1. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu wyłączających odpowiedzialność Usługodawcy, nie odpowiada on również, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie:

        a)  za niewłaściwy sposób korzystania przez Użytkowników z serwisu i szkody wynikłe z tego tytułu,

        b)  za treści umieszczane przez Użytkowników w serwisie, w tym w szczególności za zamieszczone linki
             prowadzące do określonych stron internetowych oraz za treści umieszczone na tych stronach i szkody
             wynikłe z tego tytułu,

        c)  z tytułu naruszenia przez Użytkowników praw osób trzecich poprzez korzystanie z serwisu, w tym
             w szczególności poprzez naruszenie praw osobistych lub praw autorskich osób trzecich.

§4

Ochrona prywatności

 1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Usługodawcę zgodnie z prawem, w tym zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), w celu świadczenia przez Usługodawcę usług w ramach Serwisu oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Usługodawcy. Administratorem zbioru danych jest Usługodawca.
 2. Usługodawca zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w w/w ustawie.
 3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne. Usługodawca nie weryfikuje podanych danych osobowych.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Usługodawcę podanych danych oraz następujących danych technicznych i technologicznych:

        a) adres IP,

        b) wywołany adres internetowy (url),

        c) adres internetowy, z którego Użytkownik przeszedł na strony Ambientising.pl,

        d) rodzaj przeglądarki, z jakiej Użytkownik korzysta.

        e) innych informacji technicznych transmitowanych protokołem http.

 1. Korzystanie z Usług świadczonych w Serwisie wymaga udzielenia zgody na przechowywanie przez Usługodawcę informacji, w szczególności niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies), lub dostęp do przechowywanych plików tego rodzaju, na urządzeniu Użytkownika. Pliki te nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, a także mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika. Użytkownik może odmówić udzielenia zgody poprzez użycie odpowiednich narzędzi konfiguracyjnych w stosowanej przeglądarce internetowej.
 2. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy na podany adres poczty elektronicznej Newslettera, informacji o charakterze technicznym, marketingowym oraz innych danych związanych z funkcjonowaniem Serwisu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe wskutek podania przez Użytkownika nieprawdziwych bądź nieprawidłowych danych.

§5

Postępowanie reklamacyjne

 1. Każdy Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą:

   a) działalności Serwisu,
   b) działalności jego Użytkowników.
 1. Użytkownik składa reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, kierując wiadomość na adres biuro@brandbrothers.pl bądź pocztą na adres: Brandbrothers Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 3/23 44-203 Rybnik, wskazując na rodzaj naruszeń, w szczególności podając:

  a) dane identyfikacyjne Użytkownika,
  b) określenie rodzaju reklamowanej Usługi i przedmiotu reklamacji,
  c) okoliczności uzasadniające reklamację.

 2. Usługodawca rozpatruje reklamację bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty złożenia reklamacji, powiadamiając Użytkownika o sposobie załatwienia reklamacji.


§6

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 2. Usługodawca zastrzega prawo do zmiany niniejszego regulaminu. O każdej zmianie Usługodawca powiadomi Użytkowników co najmniej na 14 dni przed wejściem jej w życie.
 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.
BĄDŹ NA BIEŻĄCO
Zapisując się otrzymasz co tydzień 5 najlepiej ocenianych ambientów minionego tygodnia.
Bądź na bieżąco ze światowymi przykładami event marketingu.
DODAJ AMBIENT
Twórz z nami ambientising.pl – podziel się z czytelnikami ciekawym przykładem reklamy ambientowej.
DODAJ AMBIENT


Dodaj ambient
Twórz z nami serwis Ambientising.pl Podziel się z czytelnikami ciekawym przykładem reklamy ambientowej.
DODAJ AMBIENT
Newsletter
Zapisując się otrzymasz co tydzień 5 najlepiej ocenianych ambientów minionego tygodnia. Bądź na bieżąco z reklamą ambientową.